اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸
تاثیر بر مشتریان جاری کسب و کار
بازاریابی خودکار اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸
زیرساخت نگهداری مشتری
بازاریابی خودکار و درگیرکننده اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
راه اندازی سیستم وفاداری مشتری و باشگاه مشتریان
بازاریابی دیجیتال اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸
برنامه وفاداری مشتری
آموزش راه اندازی برنامه وفاداری
اسفند ۱۰, ۱۳۹۷
چرا برنامه وفاداری بلفی شهریور ۸, ۱۳۹۷
Top