فروشگاه | آرایشی و بهداشتی

فروشگاه آرایشی و بهداشتی سلین

هدایا در فروشگاه آرایشی و بهداشتی سلین

کسب و کار غیر فعال

امتیاز هدیه
40 20 هزار تومان تخفیف در خرید بعدی
80 40 هزارتومان تخفیف در خرید بعدی
150 80 هزار تومان تخفیف در خرید بعدی
200 100 هزارتومان تخفیف در خرید بعدی
300 180 هزارتومان تخفیف در خرید بعدی
400 250 هزارتومان تخفیف در خرید بعدی
600 350 هزارتومان تخفیف در خرید بعدی
1000 قرار گرفتن در لیست مشتریان Silver
2000 قرار گرفتن در لیست مشتریان Gold
3000 قرار گرفتن در لیست مشتریان VIP