غذا و نوشیدنی | آب میوه و بستنی

باشگاه مشتریان آبمیوه بستنی شیک شاد

هدایا در باشگاه مشتریان آبمیوه بستنی شیک شاد

امتیاز هدیه
25 یکــ لیـوان شـیـرمــوز
35 یکـــ لـیـوان شـیـرمـوز با کیـک
45 به میل شما(شیرموز بستنی،هویج بستنی،طالبی بستنی)
55 پیشنهاد همیشگی مـا! آبـمیـوه هـای تـرکیبـی
65 شیرمـوز برای شمـا و 1 نفـر همراه
75 شیرپسته مخصوص یا صبر برای امتیاز بعدی
85 مـعـجون مـخصوص شیکــ شـاد
100 شیرموز برای شمـا و 3 نفـر همراه
120 یک سرویس دلخواه برای شما و 1 نفر همراه
140 بطـری بـزرگ آبـمیـوه (هویج، سیب، کرفس،طالبی)
200 یک سرویس دلخواه برای شما و 3 نفر همراه