غذا و نوشیدنی | کافه

کافه سین

هدایا در کافه سین

امتیاز هدیه
200 یک آیتم از قهوه های دمی
300 یک آیتم از کرپ بار
400 یک آیتم از میکسولوژی و یک آیتم از قهوه ها
500 یک آیتم از کرپ بار و یک آیتم نوشیدنی