فروشگاه | کامپیوتر و موبایل

فروشگاه بام

OPEN  09:30 - 13:30
     &    16:30 - 21:30

هدایا در فروشگاه بام

امتیاز هدیه
1000 (سرویس رایگان) هدیه ما به شما
2000 (خدمات نرم افزاری) هدیه ما به شما
3000 (10%تخفیف لوازم جانبی) هدیه ما به شما
4000 (10%تخفیف لوازم جانبی+سرویس رایگان) هدیه ما به شما
5000 (15%تخفیف لوازم جانبی) هدیه ما به شما
6000 (15%تخفیف لوازم جانبی+خدمات نرم افزار) هدیه ما به شما
7000 (گلس رایگان) هدیه ما به شما
8000 (گلس رایگان+سرویس رایگان) هدیه ما به شما
9000 (100هزار تومان بن خرید لوازم جانبی) هدیه ما به شما
10000 (100هزارتومان+یک هدیه ازفروشگاه) هدیه ما به شما
11000 (100هزارتومان+بلیط سینما) هدیه ما به شما
12000 (بلیط سینما همراه با پنج نفراز اعضا خانواده) هدیه ما به شما
13000 (گلس رایگان+بلیط سینما دونفره) هدیه ما به شما
14000 (200هزارتومان) هدیه ما به شما
15000 (200هزارتومان+بلیط سینما به همراه دو نفر) هدیه ما به شما
16000 (200هزارتومان+بلیط سینما به همراه پنج نفر) هدیه ما به شما
17000 (200هزارتومان+گلس رایگان+بلیط سینما) هدیه ما به شما
18000 هدیه ما به شما مشتری عزیز(350هزارتومان)
19000 هدیه ما به شما مشتری عزیز(200هزارتومان+پاوربانک)
20000 هدیه ما به شما مشتری عزیز(30%تخفیف لوازم جانبی+پاوربانک+گلس)
25000 هدیه ما به شما مشتری عزیز(30%تخفیف لوازم جانبی+گلس+بلیط سینما به همراه پنج نفر)
30000 هدیه ما به شما مشتری عزیز(30%تخفیف لوازم جانبی+گلس+پاوربانک+بلیط سینما به همراه پنج نفر)
40000 هدیه ما به شما مشتری عزیز(500هزارتومان+بلیط سینما به همراه دو نفر)
50000 هدیه ما به شما مشتری عزیز(1میلیون تومان+پاوربانک+بلیط سینما)