مراکز خدماتی | درمانی و دارویی

درمانگاه عمومی نجات

هدایا در درمانگاه عمومی نجات

امتیاز هدیه
20 ویزیت رایگان پزشک هدیه ما به شما
30 10 درصد تخفیف دندان پزشکی هدیه ما به شما
40 15 درصد تخفیف دندان پزشکی هدیه ما به شما
45 یک هدیه ناقابل ویژه از مجموعه ما تقدیم به شما