غذا و نوشیدنی | آب میوه و بستنی

بستني حميد

خیابان دوم غربی، نبش وهابی
OPEN  09:00 - 18:00
     &    18:00 - 24:00

هدایا در بستني حميد

امتیاز هدیه
10 بستنی قیفی یا 2 اسکوپ میوه ای
15 قهوه اسپرسو یا بستنی میوه ای 3 اسکوپ
20 بستنی 4 اسکوپ میوه ای
25 بستنی 5 اسکوپ میوه ای
30 آب میوه انتخابی
35 بستنی مخصوص حمید
40 گلاسه مخصوص حمید
45 شیک مخصوص حمید
50 معجون مخصوص حمید