فروشگاه | پت شاپ

زوو شاپ

بين سوپر ٦و ٧، (محوطه باز ) جنب بانك سپه
OPEN  10:00 - 16:00
     &    16:00 - 22:00

هدایا در زوو شاپ

امتیاز هدیه
25 یک عدد غذای کنسروی رایگان
45 5 درصد تخفیف در فاکتور
105 50000 تومان خرید رایگان لوازم جانبی
125 %10 تخفیف در فاکتور خرید
165 150000 تومان خرید رایگان لوازم جانبی
230 200000 تومان خرید رایگان لوازم جانبی
300 20درصد تخفیف در فاکتور
450 350000 تومان خرید رایگان از لوازم جانبی
570 خانه چوبی به ارزش 500000 تومان
600 400000 تومان خرید رایگان از تمام محصولات جانبی
1500 یک سال غذای رایگان
1500 اسکرچر بزرگ
1500 خانه چوبی