غذا و نوشیدنی | کافه

کافه این

هدایا در کافه این

کسب و کار غیر فعال

امتیاز هدیه
20 تخفیف به مبلغ 2٠.٠٠٠ ريال
50 تخفیف به مبلغ 5٠.٠٠٠ ريال
100 تخفیف به مبلغ 10٠.٠٠٠ ريال
150 تخفیف به مبلغ 16٠.٠٠٠ ريال
200 تخفیف به مبلغ 22٠.٠٠٠ ريال
300 تخفیف به مبلغ 330.٠٠٠ ريال
400 تخفیف به مبلغ 45٠.٠٠٠ ريال
500 تخفیف به مبلغ 57٠.٠٠٠ ريال
600 تخفیف به مبلغ 68٠.٠٠٠ ريال
700 تخفیف به مبلغ 80٠.٠٠٠ ريال
900 تخفیف به مبلغ 1,05٠,0٠٠ ريال
1000 تخفیف به مبلغ 1,20٠,٠٠٠ ريال